Retourneren

Het kan gebeuren dat je van gedachten bent veranderd nadat je een product via onze website hebt gekocht. Je hebt daarom 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de tijd om ons, zonder opgave van redenen, te laten weten dat je van gedachten bent veranderd en de koop wilt ontbinden.

Dit kan door je aankoop terug te brengen naar onze vestiging in De Meern of door telefonisch contact met ons te zoeken. Stuur daarna het product op jouw kosten terug. Als het product te groot is om het terug te sturen of terug te brengen, kan je het door ons tegen betaling laten ophalen.

Let er bij het terugzenden of terugbrengen op dat:

  • het niet gaat om een op maat gemaakte product;
  • je de originele verpakking meestuurt of meeneemt;
  • het product niet beschadigd is, of als het om een verbruiksproduct gaat , niet zichtbaar gebruikt is;
  • je (een kopie van) de aankoopbon van het product meestuurt of meeneemt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan en je de volledige order retour stuurt of brengt, ontvang je het bedrag terug dat je voor het product hebt betaald. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de koop hebt ontbonden en wij het product retour hebben ontvangen. Het geld wordt dan teruggestort op je bankrekening.

Garantie 
Voor alle bij ons gekochte nieuwe producten geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf het moment dat het product gekocht is. Voor tweedehands hulpmiddelen geldt een garantietermijn van 2 maanden. Voor accu’s hanteren we een garantietermijn van 3 maanden.

Op het product zijn de garantievoorwaarden van toepassing die op het moment van aankoop gelden. Met ‘garantie’ bedoelen wij dat wij ervoor instaan dat het product goed werkt en gebruikt kan worden zoals omschreven in de productomschrijving en de gebruiksomschrijving en dat het geen materiaalfouten bevat.

Wat zijn de garantievoorwaarden? 
Als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een product, houd er dan rekening mee dat, om een beroep te kunnen doen op de garantieregeling:

  • je (een kopie van) de aankoopbon voor het product moet laten zien;
  • je rekening hebt gehouden met een termijn van twee maanden na ontdekking van het probleem om je klacht aan ons bekend te maken, of een goede reden hebt om je niet aan die termijn te houden;
  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage of van onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld doordat je het hebt laten vallen of omgestoten of dat je het hebt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, het niet goed hebt onderhouden of het hebt laten repareren door een derde;
  • de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld beschadiging van het product terwijl je het vervoerde, verkleuring door zonlicht, het vochtig worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het is aangestoten door een ander voorwerp;
  • de reden van de klacht niet het gevolg is van normale slijtage, normaal verbruik of normale veroudering van het product;
  • je alleen privé (niet zakelijk) gebruik hebt gemaakt van het product.

Wat is de garantieprocedure? 
We onderzoeken het product en bepalen of het probleem onder de garantieregeling valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben om na te gaan of aan de hier bovengenoemde garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de garantieregeling valt, zullen wij eerst proberen om het product te repareren. Als dat niet lukt, als dat niet kan of als reparatie niet realistisch is, zullen wij proberen om het product te vervangen door een ander product. Als we gaan repareren, zijn de kosten in verband met reparatie voor ons. Dat geldt ook voor vervanging. De redelijke kosten die je zelf hebt gemaakt om het product te repareren, worden alleen door ons vergoed als wij niet op tijd na de melding repareren. Wat ’op tijd’ is moeten we per probleem met het product bekijken.

Als we het product niet (op tijd) kunnen repareren of vervangen, mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het product terug en dan moet je het product aan ons retourneren. Je kan ook teruggave van een deel van het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding staan tot het probleem met het product.
Ook als het probleem zit op een onderdeel van het product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt bovenstaande procedure.